Form Ý kiến Người dùng

Bản khảo sát này không nên tốn ít hơn năm phút

Bạn có đang sử dụng Odoo hàng ngày? *

Bạn đang kiểm thử hoặc sử dụng phân hệ nào? *


Bạn nghĩ gì về tài liệu đang có trên doc.odoo.com? *

Hoàn toàn không đồng ýKhông đồng ýĐồng ýHoàn toàn đồng ý
Đã được cập nhật mới nhất
Hỗ trợ ban đầu
Tôi sử dụng trợ giúp theo ngữ cảnh trong Odoo
Đã hoàn thiện
Đã rõ ràng

Bạn nghĩ gì về các giao diện xử lý của Odoo? *

Hoàn toàn không đồng ýKhông đồng ýĐồng ýHoàn toàn đồng ý
Chúng giúp người dùng mới hiểu được Odoo
Chúng gọn gàng và chính xác
Chúng hữu ích trong việc sử dụng hằng ngày
Một tiến trình xử lý (process) được xác định cho tất cả quy trình doanh nghiệp
Dễ dàng tìm thấy quy trình mà bạn cần

Bạn có gợi ý nào về việc làm thế nào để cải tiến giao diện xử lý không?

Bạn nghĩ gì về cấu trúc của các menu? *

Bạn nghĩ gì về các nhóm của người dùng? *

Hoàn toàn không đồng ýKhông đồng ýĐồng ýHoàn toàn đồng ý
Các luật bảo mật được định nghĩa trên các nhóm rất hữu ích
Những điều luật bảo mật này là tiêu chuẩn và có thể được dùng trong hầu hết các trường hợp
Nhóm 'Usability/Extended View' giúp ích trong công việc hằng ngày
Nhóm 'Usability/Extended View' chỉ ẩn những trường thông tin tuỳ chọn
Các nhóm được thiết lập cho các hạng mục trình đơn không thích đáng

Bạn nghĩ gì về cấu trúc của các menu? *

Bạn nghĩ gì về đồ thuật cấu hình? *

Hoàn toàn không đồng ýKhông đồng ýĐồng ýHoàn toàn đồng ý
Các mô tả và các lưu ý hỗ trợ đã đủ rõ ràng
Đồ thuật cấu hình có sẵn cho từng thiết lập quan trọng
Các phân hệ bổ sung được đề xuất là có liên quan
Chạy các đồ thuật cấu hình là cách thức tốt để tiết kiệm thời gian

Bạn sẽ đóng góp như thế nào vào Odoo? *

Bạn có để xuất để giúp mọi người đóng góp không?

Bạn có để xuất để thu hút thêm sự đóng góp?


Bạn triển khai tính năng mới ở đâu?